SUOMEN VILLAKOIRAKERHO SVK - FINSKA PUDELKLUBBEN FPK R.Y. SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. ja sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten iso-, keskikokoisten, kääpiö- ja toyvillakoirien kasvatusta ja jalostusta.

2 §
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, mutta toiminta-alueena koko maa. Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n jäsen.

3 §
Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään järjestämällä näyttelyitä ja trimmauskursseja sekä valistus- ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen jalostuksessa. Yhdistys hoitaa suhteita ulkomaisiin villakoirakerhoihin.

4 §
Yhdistyksen jäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt, jotka hallitus jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat joko varsinaisia, nuoriso-, perhe-, kunnia- tai ainaisjäseniä. Nuorisojäseniä ovat alle 16vuotiaat ja perhejäseniä saman perheen toinen, kolmas jne. jäsen. Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Hallituksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksianto- päivää lukuun ottamatta, hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän. Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon yhdistyksen kokouksen pöytä- kirjaan. Maksettuja jäsenmaksuja ei makseta takaisin. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi kahden kuukauden kuluttua jäsenmaksun laiminlyönnistä. Vuosikokous voi kutsua jonkun kotimaisen tai ulkomaisen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi.
5 §
Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

6 §
Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisen ja varsinainen, nuoriso- ja perhejäsen vuosittain jäsenmaksuna sen summan, minkä syyskokous on kulloinkin määrännyt. Jäsenmaksut suoritetaan kultakin vuodelta tammikuun aikana.

7 §
Yhdistyksen ti lit päätetään kalenterivuosittain ja on ne asiakirjoineen jätettävä neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle, jonka on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

8 §
Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena syyskokouKsessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu 6 varsinaista ja 2 varajäsentä. Näistä eroaa vuosittain 3 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. Syyskokous valitsee hallituksen jäsenten joukosta puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita. Hallitus voi ä tarpeen vaatiessa asettaa vuodeksi kerrallaan asioita valmistelemaan 3-5 jäsenisen työvaliokunnan, johon voidaan myös valita jäseniä hallituksen ulkopuolelta. Hallitus valitsee sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

9 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

10 §
Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat:
1 . vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa

2. syyskokoukseen loka-marraskuussa

3. Ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

11 §
Kutsu yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin on julkaistava kokousta edeltäneessä yhdistyksen tiedotuslehdessä ja laitettava kerhon kotisivuille internetiin tai lähetettävä sähköpostitse viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta sekä hallituksen määräämässä paikassa pidettäviin ylimääräisiin kokouksiin seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

12 §
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella, perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenellä yksi (1 ) ääni. Sen lisäksi voi em. jäsen edustaa valtakirjalla yhtä yhdistyksen äänivaltaista jäsentä yhdellä (1 ) äänellä. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi äänestettäessä niista asioista, mitä näiden sääntöjen 15 S:ssä on säädetty. Äänestykset ovat avoimia ellei vähintään 1/10 henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen kautta saapuvilla olevista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä tai, jos kokoukseen voi osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen), äänestystä muulla vastaavalla vaalisalaisuuden säilyttävällä menetelmällä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa ratkaisee arpa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

13 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä paikallaolijat ja valtakirjat;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään'tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa ja tarvittaessa -2 ääntenlaskijaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä paikallaolijat ja valtakirjat;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;

6. päätetään hallituksen ja toiminnantarkastajan/varatoiminnantarkastajan kokouspalkkioista;

7. hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

8. hallituksen puheenjohtajan vaali hallituksen varsinaisten jäsenten joukosta vuosittain;

9. toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali vuosittain;

10. edustajien määrääminen Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n kokouksiin (toimikausi kolme vuotta);

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13a §
Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen

Jos yhdistyksen kokoukseen voi osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen), niin

1. etäosallistuvan jäsenen on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle vähintään viikko ennen kokousta,

2. yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kokoukseen osallistujat tunnistetaan ja todetaan yhdistyksen jäseniksi.

3. äänestettäessä etäyhteyden kautta teknisellä apuvälineellä, on hallituksen huolehdittava äänestyksen salaisuuden ja vaalisalaisuuden säilymisestä.

Yhdistyksen kokoukselle, joka pidetään tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen (etäosallistuminen) avulla, on yhdistyksen kokous vahvistanut äänestys- ja vaalijärjestyksen.

14 §
Paikallisosastot
Jäsenet voivat perustaa epäitsenäisiä paikallisosastoja hallituksen suostumuksella. Paikallisosastot toimivat hallituksen hyväksymien sääntöjen mukaan.

15 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä ja että toinen vähintään kuukauden kuluttua pidetty kokous samoin 3/4 äänten enemmistöllä tehdyn päätöksen hyväksyy. Sääntöuudistuksesta on tiedotettava Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n hallitukselle. Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti villakoiratyön hyväksi. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:lle ja yhdistysrekisteriviranomaisille.

16 §
Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.