Paikallinen toiminta

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, mutta kerholla on myös alueellista toimintaa ja neuvontaa: paikallisosastot ja alueneuvojat.

Yhteystiedot löytyvät alta. Jos paikkakunnallasi ei ole paikallisosastoa, voit osallistua lähimmän paikallisosaston toimintaan. Paikallisosastot eivät veloita erillistä jäsenmaksua vaan kaikki pääkerhon jäsenet ovat tervetulleita mukaan.

PAIKALLISOSASTOT

Kerholla on paikallista toimintaa useilla paikkakunnilla. Paikallisosastojen yhteystiedot löytyvät alta.
HELSINKI
Puheenjohtaja
Alli Arppe
svkcitypuudelit@gmail.com

Sihteeri
Sari Raunio
svkcitypuudelit@gmail.comJYVÄSKYLÄ
Puheenjohtaja
Laura Ahola
laura.ahola010@gmail.com
Puh. 044 555 4394

Sihteeri
Helena Huhtiniemi
helena.huhtiniemi@gmail.com
Puh. 044 524 9941

KUOPIO
Puheenjohtaja
Eija Halonen
Jäniksenpolku 4
70400 Kuopio
Puh. 044 289 2292
eija.halonen@dnainternet.net

Sihteeri
Milja Ranta
Poronpolku 1
70400 Kuopio
Puh. 044 370 8332
kennel.mildwens@gmail.com

MIKKELI
Puheenjohtaja
Päivi Siiskonen
siiskonenp@gmail.com
puh. 040 733 8281

Sihteeri
Anne-Mari Koljander-Siira
koljander-siira@hotmail.com
puh. 044 558 5207

OULU
Puheenjohtaja
Maria Martikainen
maria.martikainen@gmail.com
puh. 040 529 7799


Sihteeri
Jaana Kuukasjärvi
hallitus.oulunpuudelit@gmail.comKOTISIVUT
TAMPERE
Puheenjohtaja
Tiina Viitanen
tiina.viitanen@iki.fiSihteeri
Anne Helin
anne.vh.helin@kolumbus.fiKOTISIVUT
TURKU
Puheenjohtaja
Åsa Liljeqvist
Uudenmaankatu 16 A 21
20500 Turku
asa.liljeqvist@gmail.com
Puh. 02 231 5123

Sihteeri
Lottamaria Kipinoinen
svkturku@gmail.com


KOTISIVUT

Säännöt

SUOMEN VILLAKOIRAKERHO SVK - FINSKA PUDELKLUBBEN FPK R.Y.

__________________________ paikallisosaston S Ä Ä N N Ö T

1 §

_______________________ paikallisosasto on Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y:n alainen paikallisosasto, jonka toiminnan tarkoituksena on tukea paikallisesti Suomen Villakoirakerhoa sen pyrkimyksissä edistää puhdasrotuisten iso-, keskikokoisten, kääpiö- ja toyvillakoirien kasvatusta ja jalostusta.

2 §

Paikallisosaston kotipaikka on __________________ ja toiminta-alueena koko ______________ Kennelpiirin alue. Liite 1.

3 §

Paikallisosasto pyrkii toteuttamaan Suomen Villakoirakerhon yhteisiä päämääriä omalla toiminta-alueellaan opastamalla ja neuvomalla jäseniään ja järjestämällä trimmauskursseja, valistus- ja esitelmätilaisuuksia sekä agility-, toko-, tapa- ja näyttelykoulutusta ym. yhteistoimintaa mahdollisuuksiensa mukaan.

4 §

Paikallisosaston jäseniä ovat kaikki Suomen Villakoirakerhon jäsenet, jotka asuvat sen toiminta-alueella.

5 §

Paikallisosasto voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

6 §

Paikallisosasto ei voi periä Suomen Villakoirakerhon jäseniltä erillistä pakollista jäsenmaksua, vaan ainoastaan vapaaehtoista kannatusmaksua, jonka tarkoituksena on kattaa paikallis-osaston toiminnasta aiheutuvia kuluja.

7 §

Paikallisosaston tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne asiakirjoineen jätettävä neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle, joiden on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

8 §

Paikallisosaston asioita hoitaa sen syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Näistä eroaa vuosittain kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan.

Syyskokous valitsee hallituksen varsinaisten jäsenten joukosta puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee joukostaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita. Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa vuodeksi kerrallaan asioita valmistelemaan 3-5 jäsenisen työvaliokunnan, johon voidaan myös valita jäseniä hallituksen ulkopuolelta.

9 §

Paikallisosaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

10 §

Paikallisosaston jäsenet kokoontuvat:
vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa
syyskokoukseen loka-marraskuussa
Ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään kolmekymmentä (30) prosenttia alueen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Mikäli paikallisosaston jäsen haluaa saada jonkin asian paikallisosaston varsinaisiin kokouksiin käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista kokousta.

11 §

Kutsu paikallisosaston varsinaisiin kokouksiin on julkaistava kokousta edeltäneessä Puudelissa tai henkilökohtaisella kirjeellä kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Lisäksi ilmoitus on laitettava kerhon kotisivuille internetiin viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

12 §

Paikallisosaston kokouksissa on jokaisella varsinaisella, perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenellä yksi (1) ääni. Sen lisäksi voi em. jäsen edustaa valtakirjalla yhtä äänivaltaista jäsentä yhdellä (1) äänellä. Paikallisosaston kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen kautta saapuvilla olevista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa ratkaisee arpa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

13 §

Paikallisosaston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
kokouksen avaus;
valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa ja 2 valtakirjojen tarkastajaa;
suoritetaan valtakirjojen tarkastus;
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
hyväksytään kokouksen työjärjestys;
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
kokouksen avaus;
valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa ja 2 valtakirjojen tarkastajaa;
suoritetaan valtakirjojen tarkastus;
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
hyväksytään kokouksen työjärjestys;
vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio;
päätetään hallituksen ja tilintarkastajien kokouspalkkioista;
hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
hallituksen puheenjohtajan vaali hallituksen varsinaisten jäsenten joukosta vuosittain;
Toiminnantarkastajan ja varatoiminntantarkastajan vaali vuosittain;
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai paikallisosaston toiminnan lakkaamiseen vaaditaan Suomen Villakoirakerho SVK – Finska Pudelklubben FPK r.y:n suostumus. Jos paikallisosasto lakkautetaan, palautetaan jäljelle jääneet varat pääkerholle.

15 §

Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

LIITE 1

PAIKALLISOSASTOJEN TOIMINTA-ALUEET KENNELPIIRIEN MUKAISESTI
HELSINKI Helsingin Seudun Kennelpiiri/Uudenmaan Kennelpiiri
TURKU Varsinais-Suomen Kennelpiiri
TAMPERE Pohjois-Hämeen Kennelpiiri
KUOPIO Pohjois-Savon Kennelpiiri
MIKKELI Suur-Savon Kennelpiiri
OULU Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri
JYVÄSKYLÄ Keski-Suomen Kennelpiiri
PAIKALLISOSASTOJEN OHJEET

>> Sponsoriohjeet saat auki tästä <<Muistakaa toiminnassa seuraavat seikat:

- Sääntöjen mukainen toiminta
- Hallitusten jäsenten tulee olla SVK:n jäseniä
- Vuosi- ja syyskokouksista lähetetään pöytäkirjakopiot liitteineen pääkerhon sihteerille, muistakaa pyytää jäsensihteeriltä listat jäsenistä.
- Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus lähetetään pääkerhon sihteerille
- Ilmoitukset sääntömääräisistä kokouksista laitetaan Puudeliin ja pääkerhon internetsivuille.
- Hallituksen järjestäytymiskokouksesta lähetetään pöytäkirjakopiot pääkerholle yhteystietoineen.
- Agility- ja TOKO-mestaruuskisojen anominen on tehtävä pääkerholta edellisen vuoden syyskuuhun mennessä. Jos kisa järjestetään muun seuran kanssa yhdessä, pääorganisoija anoo kilpailun SAGIlta, muussa tapauksessa pääkerho voi anoa kilpailun.

- Halukkuus erikoisnäyttelyn järjestämiseen: tulee huomioida, että suunnittelu on aloitettava noin kaksi vuotta ennen näyttelyä, sillä pääkerhon tulee anoa näyttely Kennelliitolta 1,5 v aikaisemmin. Pääkerho toimii järjestelyiden kontrollerina. Huomioitavaa on myös se, että näyttelyn sihteerin tulee olla kehäsihteerikortillinen. Näyttelyn tuotto on pääkerhon tuottoa.

Lisäksi paikallisosasto saa järjestää ohjelmaa omien resurssiensa ja mielenkiintonsa mukaisesti: mm joukkoterveystarkastukset, trimmauskurssit, jalostustarkastukset (oma ohje tähän SVK:n sivuilla), muut kurssit ja koulutukset, illanvietot…

Uuden paikallisosaston perustamiseen saa lisätietoja pääkerhon sihteeriltä.