© Suomen Villakoirakerho r.y.  Finska Pudelklubben

Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. Virallinen rotujärjestö

ENGLISH

PAIKALLISOSASTOJEN SÄÄNNÖTSUOMEN VILLAKOIRAKERHO SVK - FINSKA PUDELKLUBBEN FPK R.Y.


__________________________ paikallisosaston S Ä Ä N N Ö T


1 §


_______________________ paikallisosasto on Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y:n alainen paikallisosasto, jonka toiminnan tarkoituksena on tukea paikallisesti Suomen Villakoirakerhoa sen pyrkimyksissä edistää puhdasrotuisten iso-, keskikokoisten, kääpiö- ja toyvillakoirien kasvatusta ja jalostusta.


2 §


Paikallisosaston kotipaikka on __________________ ja toiminta-alueena koko ______________ Kennelpiirin alue. Liite 1.


3 §


Paikallisosasto pyrkii toteuttamaan Suomen Villakoirakerhon yhteisiä päämääriä omalla toiminta-alueellaan opastamalla ja neuvomalla jäseniään ja järjestämällä trimmauskursseja, valistus- ja esitelmätilaisuuksia sekä agility-, toko-, tapa- ja näyttelykoulutusta ym. yhteistoimintaa mahdollisuuksiensa mukaan.


4 §


Paikallisosaston jäseniä ovat kaikki Suomen Villakoirakerhon jäsenet, jotka asuvat sen toiminta-alueella.


5 §


Paikallisosasto voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.


6 §


Paikallisosasto ei voi periä Suomen Villakoirakerhon jäseniltä erillistä pakollista jäsenmaksua, vaan ainoastaan vapaaehtoista kannatusmaksua, jonka tarkoituksena on kattaa paikallis-osaston toiminnasta aiheutuvia kuluja.


7 §


Paikallisosaston tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne asiakirjoineen jätettävä neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle, joiden on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.


8 §


Paikallisosaston asioita hoitaa sen syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Näistä eroaa vuosittain kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan.


Syyskokous valitsee hallituksen varsinaisten jäsenten joukosta puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee joukostaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) jäsentä on saapuvilla.


Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.


Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita. Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa vuodeksi kerrallaan asioita valmistelemaan 3-5 jäsenisen työvaliokunnan, johon voidaan myös valita jäseniä hallituksen ulkopuolelta.


9 §


Paikallisosaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


10 §


Paikallisosaston jäsenet kokoontuvat:Mikäli paikallisosaston jäsen haluaa saada jonkin asian paikallisosaston varsinaisiin kokouksiin käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista kokousta.


11 §


Kutsu paikallisosaston varsinaisiin kokouksiin on julkaistava kokousta edeltäneessä Puudelissa tai henkilökohtaisella kirjeellä kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Lisäksi ilmoitus on laitettava kerhon kotisivuille internetiin viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.


12 §


Paikallisosaston kokouksissa on jokaisella varsinaisella, perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenellä yksi (1) ääni. Sen lisäksi voi em. jäsen edustaa valtakirjalla yhtä äänivaltaista jäsentä yhdellä (1) äänellä. Paikallisosaston kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen kautta saapuvilla olevista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa ratkaisee arpa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


13 §


Paikallisosaston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:14 §


Näiden sääntöjen muuttamiseen tai paikallisosaston toiminnan lakkaamiseen vaaditaan Suomen Villakoirakerho SVK – Finska Pudelklubben FPK r.y:n suostumus. Jos paikallisosasto lakkautetaan, palautetaan jäljelle jääneet varat pääkerholle.


15 §


Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.


LIITE 1


PAIKALLISOSASTOJEN TOIMINTA-ALUEET KENNELPIIRIEN MUKAISESTI

HELSINKI Helsingin Seudun Kennelpiiri/Uudenmaan Kennelpiiri

TURKU Varsinais-Suomen Kennelpiiri

TAMPERE Pohjois-Hämeen Kennelpiiri

KUOPIO Pohjois-Savon Kennelpiiri

JOENSUU Pohjois-Karjalan Kennelpiiri

MIKKELI Suur-Savon Kennelpiiri

OULU Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri

KAJAANI Kainuun Kennelpiiri

JYVÄSKYLÄ Keski-Suomen Kennelpiiri