© Suomen Villakoirakerho r.y.  Finska Pudelklubben

Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. Virallinen rotujärjestö

ENGLISH

Jalostusohje

Jalostusohjeessa määritellään se, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon käytettäessä koiraa jalostukseen. Jalostusohje määrittelee myös se mitä pentueelta ja sen vanhemmilta pentulistalle pääsemiseen edellytetään. Alta löydät viimeisimmän jalostusohjeen sekä myös vanhemmat ei voimassa olevat versiot.JALOSTUSOHJE 1.3.2015 alkaen:


Suomen Villakoirakerho r.y. :n hallitus tarkistaa jalostusohjesäännön tarvittaessa. Viimeisin päivitys on tehty 26.11.2014.


A. Laatuvaatimukset


Jalostukseen tulee käyttää vain terveitä koiria joilla ei ole luonnevikoja eikä pahoja rakennevikoja. Koirien tulee olla palkittuja näyttelyssä tai hyväksytty jalostukseen jalostustarkastuksessa.


B. Uroksen valinta


Nartun omistajalla on oikeus ja vastuu valita sopivaksi katsomansa uros. Jalostustoimikunta antaa suosituksia pyydettäessä. Jalostustiedustelut on lähetettävä ajoissa ennen aiottua astutusta sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla tai kirjeitse nimetylle yhteyshenkilölle.


C. Jalostukseen käytettävien koirien ikärajat


Toyvillakoira, alaikäraja narttu    

Poikkeustapauksissa yli 8-vuotiasta voi käyttää jalostukseen. Nartun terveydentilasta on tällöin oltava alle 6 kk vanha eläinlääkärin lausunto.


D. Penikoimistiheys


Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta (=synnytystä) siten, että nartun edellisestä synnytyksestä on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa. Tällöin väli seuraavaan synnytykseen on oltava vähintään yksi vuosi (vrt. SKL koirarekisteriohje).


E. Pennun luovutus


Pennun saa luovuttaa aikaisintaan 7-8 viikon iässä.


F. Väriristeytykset


Vain yksivärisiä rotumääritelmässä hyväksyttyjä värejä voi risteyttää keskenään. Väriristeytykset ovat sallittuja mutta kaikkia väriyhdistelmiä ei suositella. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä jalostuksen yhteyshenkilöön.


G. Kokoristeytykset


Eri kokomuunnoksia ei saa risteyttää keskenään ilman poikkeuslupaa. Poikkeuksena on toy- ja kääpiövillakoira joita saa vapaasti yhdistää keskenään.


H. Poikkeusluvat


Anomukset perusteluineen tulee toimittaa jalostusyhteyshenkilölle kirjallisena hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta.


Poikkeusluvalla jalostukseen käytettävien villakoirien tulee olla jalostuksen kannalta arvokkaita ja näyttelyssä palkittuja tai ne tulee olla hyväksytty jalostukseen jalostustarkastuksessa ilman varauksia.


Astutukseen käytettävien koirien tulee täyttää tämän jalostusohjeen edellyttämät terveys- ja tutkimusvaatimukset.


Kopiot rekisterikirjoista ja tutkimustuloksista on liitettävä hakemukseen.


Anomuksen perustelujen tulee sisältää suunnitelma jatkojalostuksesta.


Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta voi myöntää poikkeusluvan kokoristeytykseen Suomen Villakoirakerho r.y. :n puoltamissa tapauksissa.


I. Silmäsairaudet


Jalostukseen käytettävien koirien silmät on tarkastettava eikä tutkimustulos saa olla vuotta vanhempi. Poikkeuksena on isovillakoira jonka silmäpeilaus ei saa olla kahta vuotta vanhempi. Silmäpeilauksen suorittamiselle ei ole vähimmäisikää.


Jalostukseen ei saa käyttää seuraavia silmäsairauksia sairastavia villakoiria:


Jalostuskäyttö on sallittu seuraavia silmäsairauksia/sairauksien asteita sairastaville edellyttäen että yhdistelmän toinen osapuoli on kyseisen sairauden osalta tutkitusti terve:


Muut silmäsairaudet tulee huomioida jalostuksessa niiden vakavuuden mukaan. Lisätietoja saat tarvittaessa jalostusyhteyshenkilön kautta.


prcd PRA geenitesti: Jos koiralla on Optigen prcd PRA geenitestistä terve- tai kantaja-lausunto tai sen toisella vanhemmalla on terve-lausunto, se tulee silmäpeilata kerran ennen jalostukseen käyttöä ja siitä eteenpäin kahden vuoden välein. Kantajaa saa käyttää vain geneettisesti prcd PRA:n osalta terveelle koiralle.


J. Polvitarkastus patellaluksaation varalta (ei isovillakoira)


Jalostukseen käytettävien toy-, kääpiö- ja keskikokoisten villakoirien polvet tulee tutkia. Tutkimushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk ikäinen. Pentuvälityksen listalle riittää, että virallinen polvitutkimus on tehty yhden kerran.


2-tuloksen tai huonomman tuloksen saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jos koiran polvet ovat 1, täytyy jalostukseen käytettävän toisen osapuolen polvien olla terveet (0). Jos koiralla on useita polvilausuntoja, huonoin lausunto on voimassa siihen saakka kunnes koira on tutkittu Suomen Kennelliiton paneelissa.


K. Lonkkatutkimus keskikokoinen villakoira


Suosittelemme että keskikokoisten villakoirien lonkat kuvataan. Jalostukseen suositellaan käytettäväksi A- ja B-lonkkaisia koiria. Poikkeustapauksessa voi toinen osapuoli olla C. Koiran tulee olla tutkimushetkellä täyttänyt 12 kk. Lonkkatutkimus ei ole keskikokoiselle villakoiralle pakollinen pentulistalle pääsemiseen.


L. Lonkkatutkimus isovillakoira


Jalostukseen käytettävien isovillakoirien lonkat tulee kuvata virallisesti ennen astutusta. Lonkkalausunto on voimassa koiran eliniän ajan. Jos jalostukseen käytetään ulkomailla rekisteröityä koiraa, riittää sen kotimaassa saatu hyväksytty lausunto. Jalostukseen suositellaan käytettäväksi A- ja B-lonkkaisia koiria. Poikkeustapauksessa voi toinen osapuoli olla C. Koiran tulee tutkimushetkellä olla täyttänyt 12 kk.


M. Kyynärkuvaus


Kyynärkuvaus ei ole pakollinen mutta sitä suositellaan tehtäväksi lonkkakuvien yhteydessä. Huonoimman eli 3-tuloksen saaneita koiria ei saa käyttää jalostukseen. 1-2 – tuloksen saaneita voi käyttää kyseisen vian osalta terveelle kumppanille. Kyynärlausuntoa ei vaadita pentulistalle.


N. SA-tutkimus isovillakoira


Jalostukseen käytettävät isovillakoirat suositellaan tutkittavaksi. SA-sairaita tai kantajia ei saa käyttää jalostukseen. SA-tutkimus ei ole vaatimus pentulistalle pääsemiseen.


O. Selkälausunto


Selkäkuvaus on suositeltava mutta ei pakollinen. Kuvattavan koiran tulee olla vähintään 12 kk ikäinen.


Spondyloosi: nuoren SP3-lausunnon saaneen koiran jalostuskäyttöä tulee harkita tarkkaan. Jos jalostuskäyttöön päädytään, koiraa tulee käyttää ainoastaan SP0-lausunnon saaneelle eli vian osalta terveelle koiralle. SP4-lausunnon saaneet koirat tulee sulkea pois jalostuksesta.


Välimuotoinen lannenikama: LTV4-tuloksen saaneet sekä oireilevat koirat tulee sulkea pois jalostuksesta. LTV1-3 –tuloksen saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0-tuloksen saaneisiin eli vian osalta terveisiin koiriin.


Nikamien epämuotoisuus: suositeltu kuvausikä on 24-42 kuukautta. Jalostuksessa tulee suosia koiria joilla on mahdollisimman vähän kalkkeutuneita välilevyjä.


Selkäkuvaus ei ole vaatimus pentulistalle pääsemiseen.


P. Muut sairaudet


Epilepsiaa sairastavaa koiraa, tai koiraa jolla on useita epilepsiasairaita jälkeläisiä, ei saa käyttää jalostukseen. Muita perinnöllisiä tai perinnöllisiksi epäiltyjä vakavia sairauksia sairastavia koiria ei saa käyttää jalostukseen (esim. Legg Perthes, Addisonin tauti jne.).


Q. Toteutus


Yhdistyksen pentuvälityksen kautta suositellaan ainoastaan niitä pentueita joissa vanhemmat täyttävät edellä mainitut vaatimukset.


Pentuvälitykseen ja poikkeuslupa-anomuksiin jalostusohjesäännön suositukset ovat vaatimuksia, jollei muuta mainita. Poikkeuksia ovat esimerkiksi keskikokoisten villakoirien lonkkakuvaus, isovillakoirien SA-tutkimus sekä muiden kokojen selkä-  ja kyynärkuvaukset.


Tutkimustulokset julkaistaan yhdistyksen lehdessä.


Kerhon hallitus voi antaa huomautuksen henkilölle jonka toiminta on ristiriidassa edellä mainittujen ohjeiden kanssa.


Kaikissa asioissa noudatetaan Suomen Kennelliiton yleisiä ohjeita.Jalostusohje 2016

Jalostusohje 2011

Jalostusohje 2010


Toyvillakoira, alaikäraja narttu

18 kk

Kääpiövillakoira, alaikäraja narttu

18 kk

Keskikokoinen villakoira, alaikäraja narttu

18 kk

Isovillakoira, alaikäraja narttu

24 kk

Kaikki koot, alaikäraja uros

12 kk

Yläikäraja kaikille kokomuunnoksille, narttu

8 vuotta

PRA


Perinnöllinen kaihi (HC)


GRD


Total RD


Nervus opticus hypoplasia


Mikropapilla


PHTVL/PHPV

Asteet 2-6

Primaari glaukooma (silmänpainetauti)


Distichiasis

Vakavin aste

Trichiasis

Vakavin aste

Ektooppinen cilia

Vakavin aste

Linssiluksaatio


Distichiasis

Kohtalainen

Trichiasis

Muut kuin sairauden vakavin aste

Ektooppinen cilia

Muut kuin sairauden vakavin aste

Sarveiskalvon dystrofia


MRD