Jalostusohje
Jalostusohjeessa määritellään se, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon käytettäessä koiraa jalostukseen. Jalostusohje määrittelee myös se mitä pentueelta ja sen vanhemmilta pentulistalle pääsemiseen edellytetään. Alta löydät viimeisimmän jalostusohjeen sekä myös vanhemmat ei voimassa olevat versiot.
JALOSTUSOHJE 1.1.2020 alkaen:
Suomen Villakoirakerho r.y. :n hallitus tarkistaa jalostusohjesäännön tarvittaessa. Viimeisin päivitys on tehty 1.1.2020.

A. Laatuvaatimukset
Jalostukseen tulee käyttää vain terveitä koiria, joilla ei ole luonnevikoja eikä pahoja rakennevikoja. Koirien tulee olla palkittuja näyttelyssä tai hyväksytty jalostukseen jalostustarkastuksessa.

B. Uroksen valinta
Nartun omistajalla on oikeus ja vastuu valita sopivaksi katsomansa uros. Jalostustoimikunta antaa suosituksia pyydettäessä. Jalostustiedustelut on lähetettävä ajoissa ennen aiottua astutusta sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla tai kirjeitse nimetylle yhteyshenkilölle.

C. Jalostukseen käytettävien koirien ikärajat
Toyvillakoira, alaikäraja narttu 18 kk
Kääpiövillakoira, alaikäraja narttu 18 kk
Keskikokoinen villakoira, alaikäraja narttu 18 kk
Isovillakoira, alaikäraja narttu 24 kk
Kaikki koot, alaikäraja uros 12 kk
Yläikäraja kaikille kokomuunnoksille, narttu 8 vuotta.

Poikkeustapauksissa yli 8-vuotiasta voi käyttää jalostukseen. Nartun terveydentilasta on tällöin oltava alle 6 kk vanha eläinlääkärin lausunto.

D. Penikoimistiheys
Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta (=synnytystä) siten, että nartun edellisestä synnytyksestä on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa. Tällöin väli seuraavaan synnytykseen on oltava vähintään yksi vuosi (vrt. SKL koirarekisteriohje).

E. Pennun luovutus
Pennun saa luovuttaa aikaisintaan 7-8 viikon iässä.

F. Väriristeytykset
Vain yksivärisiä rotumääritelmässä hyväksyttyjä värejä voi risteyttää keskenään. Väriristeytykset ovat sallittuja, mutta kaikkia väriyhdistelmiä ei suositella. Epäselvissä tapauksissaota yhteyttä jalostuksen yhteyshenkilöön.

G. Kokoristeytykset
Eri kokomuunnoksia ei saa risteyttää keskenään ilman poikkeuslupaa. Poikkeuksena on toy- ja kääpiövillakoira, joita saa vapaasti risteyttää.

H. Poikkeusluvat
Anomukset perusteluineen tulee toimittaa hallituksen sihteerille kirjallisena hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta.

Poikkeusluvalla jalostukseen käytettävien villakoirien tulee olla jalostuksen kannalta arvokkaita ja näyttelyssä palkittuja, tai ne tulee olla hyväksytty jalostukseen jalostustarkastuksessa ilman varauksia.

Astutukseen käytettävien koirien tulee täyttää tämän jalostusohjeen edellyttämät terveys-ja tutkimusvaatimukset.

Kopiot rekisterikirjoista ja tutkimustuloksista on liitettävä hakemukseen.

Anomuksen perustelujen tulee sisältää suunnitelma jatkojalostuksesta.

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta voi myöntää poikkeusluvan kokoristeytykseen Suomen Villakoirakerho r.y.:n puoltamissa tapauksissa.

I. Silmäsairaudet
Jalostukseen käytettävien koirien silmät on tarkastettava eikä tutkimustulos saa olla vuotta vanhempi. Poikkeuksena on isovillakoira, jonka silmäpeilaus ei saa olla kahta vuotta vanhempi. Silmäpeilauksen suorittamiselle ei ole vähimmäisikää.

Jalostukseen ei saa käyttää seuraavia silmäsairauksia sairastavia villakoiria:
PRA
Perinnöllinen kaihi (HC)
GRD
Total RD
Nervus opticus hypoplasia
Mikropapilla
Pienisilmäisyys
PHTVL/PHPV asteet 2-6
Primaari glaukooma (silmänpainetauti)
Distichiasis, vakavin aste
Trichiasis, vakavin aste
Ektooppinen cilia, vakavin aste
Linssiluksaatio

Jalostuskäyttö on sallittu seuraavia silmäsairauksia/sairauksien asteita sairastaville edellyttäen, että yhdistelmän toinen osapuoli on kyseisen sairauden osalta tutkitusti terve:
Distichiasis, kohtalainen
Trichiasis, muut kuin sairauden vakavin aste
Ektooppinen cilia, muut kuin sairauden vakavin aste
Sarveiskalvon dystrofia
MRD


Muut silmäsairaudet tulee huomioida jalostuksessa niiden vakavuuden mukaan. Lisätietoja saat tarvittaessa jalostusyhteyshenkilön kautta.

prcd PRA -geenitesti: Jos koiralla on prcd PRA–geenitestistä tai SKL:n jalostustietokannassa olevasta geenitestituloksessa terve-tai kantaja –lausunto, tai vähintään sen toinen vanhemmista on geneettisesti terve, se tulee silmäpeilata kerran ennen jalostukseen käyttöä, ja siitä eteenpäin kahden vuoden välein. Prcd PRA -kantajaa saa käyttää vain geneettisesti terveelle koiralle.

J. Polvitarkastus patellaluksaation varalta (ei isovillakoira)
Jalostukseen käytettävien toy-, kääpiö- ja keskikokoisten villakoirien polvet tulee tutkia. Tutkimushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk ikäinen. Pentuvälityksen listalle riittää, että virallinen polvitutkimus on tehty yhden kerran.

2-tuloksen tai huonomman tuloksen saanutta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Jos koiran polvet ovat 1, täytyy jalostukseen käytettävän toisen osapuolen polvien olla terveet (0).

K. Lonkkatutkimus keskikokoinen- ja isovillakoira
Jalostukseen käytettävien keskikokoisten-ja isovillakoirien lonkat sekä kyynärät tulee kuvata virallisesti ennen astutusta. Lausunnot ovat voimassa koiran eliniän ajan. Jos jalostukseen käytetään ulkomailla rekisteröityä koiraa, riittää sen kotimaassa saatu hyväksytty lausunto. Jalostukseen suositellaan käytettäväksi A-ja B-lonkkaisia koiria. Poikkeustapauksessa voi toinen osapuoli olla C. Huonoimman eli 3-tuloksen kyynäristä saaneita koiria ei saa käyttää jalostukseen. 1-2 –tuloksen saaneita voi käyttää kyseisen vian osalta terveelle kumppanille. Koiran tulee tutkimushetkellä olla täyttänyt 12 kk.

L. SA-tutkimus isovillakoira
SA-sairaita tai - kantajia ei saa käyttää jalostukseen. SA-tutkimus ei ole vaatimus pentulistalle pääsemiseen.

M. Selkälausunto
Selkäkuvaus on suositeltava, mutta ei pakollinen. Kuvattavan koiran tulee olla vähintään 12 kk ikäinen. Selkäkuvaus ei ole vaatimus pentulistalle pääsemiseen.

N. Muut sairaudet
Epilepsiaa sairastavaa koiraa, tai koiraa jolla on useita epilepsiasairaita jälkeläisiä, ei saa käyttää jalostukseen. Muita perinnöllisiä tai perinnöllisiksi epäiltyjä vakavia sairauksia sairastavia tai periyttäviä koiria ei saa käyttää jalostukseen (esim. Legg Perthes, Addisonin tauti, SLO jne.)

O. Toteutus
Huonoin lausunto virallisissa tutkimuksissa on voimassa Kennelliiton käytäntöjen mukaisesti.

Yhdistyksen pentuvälityksen kautta suositellaan ainoastaan niitä pentueita, joissa vanhemmat täyttävät edellä mainitut vaatimukset.

Pentuvälitykseen ja poikkeuslupa-anomuksiin jalostusohjesäännön suositukset ovat vaatimuksia, jollei muuta mainita. Poikkeuksia ovat mm. isovillakoirien SA-tutkimus, sekä selkäkuvaukset.

Tutkimustulokset julkaistaan yhdistyksen lehdessä.

Kerhon hallitus voi antaa huomautuksen henkilölle, jonka toiminta on ristiriidassa edellä mainittujen ohjeiden kanssa.

Kaikissa asioissa noudatetaan Suomen Kennelliiton yleisiä ohjeita.