© Suomen Villakoirakerho r.y.  Finska Pudelklubben

Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. Virallinen rotujärjestö

ENGLISH

SUOMEN VILLAKOIRAKERHO SVK - FINSKA PUDELKLUBBEN FPK R.Y. SÄÄNNÖT

1 §


Yhdistyksen nimi on Suomen Villakoirakerho SVK - Finska Pudelklubben FPK r.y. ja sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten iso-, keskikokoisten, kääpiö- ja toyvillakoirien kasvatusta ja jalostusta.


2 §


Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, mutta toiminta-alueena koko maa. Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n jäsen.


3 §


Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään järjestämällä näyttelyitä ja trimmauskursseja sekä valistus- ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen jalostuksessa. Yhdistys hoitaa suhteita ulkomaisiin villakoirakerhoihin sekä tilaa ja levittää alan kirjallisuutta ulkomailta.


4 §


Yhdistyksen jäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt, jotka hallitus jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat joko varsinaisia, nuoriso-, perhe-, kunnia- tai ainaisjäseniä. Nuorisojäseniä ovat alle 16-vuotiaat ja perhejäseniä saman perheen toinen, kolmas jne. jäsen. Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Hallituksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuunottamatta, hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän. Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta. Maksettuja jäsenmaksuja ei makseta takaisin. Vuosikokous voi kutsua jonkun kotimaisen tai ulkomaalaisen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi.


5 §


Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.


6 §


Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisen ja varsinainen, nuoriso- ja perhejäsen vuosittain jäsenmaksuna sen summan, minkä syyskokous on kulloinkin määrännyt. Jäsenmaksut suoritetaan kultakin vuodelta tammikuun aikana.


7 §


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne asiakirjoineen jätettävä neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.


8 §


Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu 6 varsinaista ja 2 varajäsentä. Näistä eroaa vuosittain 3 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. Syyskokous valitsee hallituksen jäsenten joukosta puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita. Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa vuodeksi kerrallaan asioita valmistelemaan 3-5 jäsenisen työvaliokunnan, johon voidaan myös valita jäseniä hallituksen ulkopuolelta. Hallitus valitsee sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


9 §


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


10 §


Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat:


    vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa

    syyskokoukseen loka-marraskuussa

    Ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista kokousta.


11 §


Kutsu yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin on julkaistava kokousta edeltäneessä yhdistyksen tiedotuslehdessä ja laitettava kerhon kotisivuille internetiin viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta sekä hallituksen määräämässä paikassa pidettäviin ylimääräisiin kokouksiin seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.


12 §


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella, perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenellä yksi (1) ääni. Sen lisäksi voi em. jäsen edustaa valtakirjalla yhtä yhdistyksen äänivaltaista jäsentä yhdellä (1) äänellä. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi äänestettäessä niistä asioista, mitä näiden sääntöjen 15 §:ssä on säädetty. Äänestykset ovat avoimia ellei vähintään 1/10 henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen kautta saapuvilla olevista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa ratkaisee arpa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


13 §


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:14 §


Paikallisosastot


Jäsenet voivat perustaa epäitsenäisiä paikallisosastoja hallituksen suostumuksella. Paikallisosastot toimivat hallituksen hyväksymien sääntöjen mukaan.


15 §


Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä ja että toinen vähintään kuukauden kuluttua pidetty kokous samoin 3/4 äänten enemmistöllä tehdyn päätöksen hyväksyy. Sääntöuudistuksesta on tiedotettava Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n hallitukselle. Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti villakoiratyön hyväksi. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:lle ja yhdistysrekisteriviranomaisille.


16 §


Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.